REFERAT AF ORIENTERINGSMØDET I KIRKELADEN D. 9.JUNI 2020.

1. Velkomst ved menighedsrådets formand.
Knud byder velkommen og orienterer om menighedsrådsvalget.

2. Valg af dirigent.
Betina Leed valgt som dirigent.
Senest 2 uger før orienteringsmødet skal der informeres om, at der holdes orienteringsmøde i sognet. Informationen skal indeholde tid og sted for orienteringsmødet. D. 22.maj blev der sat blomster ud i alle 4 kirker, for at fejre genåbningen af kirkerne og her var der isat en invitation til mødet i aften. Så i forhold til tidsrammen er den overholdt.

Annonceringen af orienteringsmødet skal ske på 3 forskellige måder:

1. Meddelelse ved gudstjenester – Lise og Katharina har annonceret det ved gudstjenester.

2. Orientering på sognets hjemmeside – Det ligger både på Facebook og hjemmesiden.

3. Annonce i de lokale dagblade eller aviser. Annonceringen kan ske i enten de trykte eller elektroniske udgaver. Det har været i flere lokalblade og i radioen + vi har sagt det med blomster, så også dette er overholdt. Så alt er overholdt!

Ønske om at bytte pkt.4 og 5 - Godkendt!

3.Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.

Formand:

Stenum Kirke (gavl) udføres af Peter Juul.
Stenum Kirke (renovering indvendig).
Kirkebilen ”Lyngø's taxi” stopper og der skal findes en ny løsning.
Kloakering i præstegården udføres af Peter Juul.
Udviklingsplaner på kirkegårdene.
Affugter i kirkerne.
Robotplæneklippere er indkøbt til Stenum kirke.
Lovning på lokale i Thise Multihus.
Organist Else har også babysalmesang i Thise nu.
Udvidet kontortid til Tina.
Meget engagerede medarbejdere ved De4kirker – stor ros.
Meget engageret præst ved De4kirker – stor ros.
CORONA !

Aktivitetsudvalget:
Børne/ungdoms og voksenskor i alle 4 kirker (turnusordning)
Koncerter / musik i kirkerne. Familiegudstjeneste med mad.
Minikonfirmander pynter kirkerne med kunst.
Indsamling til folkekirkens nødhjælp. Pilgrimsvandringer.
Litteraturaftner (Lise står for dem).
Foredrag aften/eftermiddage. Sogneudflugt.
Babysalmesang i alle 4 kirker
Dagplejebørn til sang og musik i Thise og Stenum. Thise er kommet med i 2019.
Kvindecafe hver 3 uge mandag eftermiddag i efterår og forår.
Der bliver lavet velkomstkurve til alle nye tilflyttere i alle 4 sogne.
Strikkedamer: ca. 15 der strikker dåbsservietter.
Broderidamer: Der lige nu er i gang med nodetæpper til alle fire kirker. De har også lavet altertæppe til Øster Hjermitslev og Tolstrup kirke.
Samarbejde med andre foreninger bl.a Lokalhistorisk I Thise og Stenum / Thise kulturhus og Stenum kulturhus.
Sommerskole (måtte desværre aflyses i 2019 pga. for få tilmeldinger. Vi prøver igen 2020.
Harmonika-træf i Øster Hjermitslev.
Ringerlaug.


Præsten:
Indbyggere i sognet med antal fødte, døde, døbte, konfirmerede, vielser, kirkelig velsignelse, begravede/bisatte og minikonfirmander. (Bilag: Statistikseddel)
Der er 1 gudstjeneste hver søn- og helligdag + lidt ekstra til jul, konfirmationer, Alle Helgen mfl.
Nogle gange om året er der udendørs gudstjenester, vi har musikgudstjenester, koncerter, foredrag mv. 1 årlig gudstjeneste fælles med Vesterkirken afholdes i Kulturhuset. Fint samarbejde med Friskolen og Thise skole.
Vores økonomi er en del af Brønderslev provstis= folkekirkemedlemmerne i Brønderslev kommune
Provstiudvalget godkender budgetter og regnskaber, når menighedsrådene har lavet udkast. Økonomi dækker løn til alle andre end præsten. Vedligeholdelse af kirker og kirkegårde, sogneeftermiddage og aftener, koncerter, undervisning osv.
CORONA! - mange aflysninger.
Konfirmationer flyttet til august.
Nye retningslinjer hele tiden, men hverdagen er så småt ved at vende tilbage.

Visionsgruppen for gudstjeneste-fornyelse v/ Betina:

Projektgruppe på tværs af provstiet, udveksler og hjælper hinanden, hvis nogle sidder med en god ide om noget de gerne vil prøve i et sogn, måske er det afprøvet i et andet, hvad gik godt, hvad gik ikke godt og hvorfor, hvordan kan det gøres anderledes.

Vi har i år for første gang afholdt en nytårskur i Jerslev Kirke.

Vi ville invitere det offentlige Brønderslev, alle vores samarbejdspartnere – dvs. kor, dagplejere, rep. for borgerforeninger osv. De blev inviteret ved at få tilsendt en personlig indbydelse og resten af vores samarbejdspartnere – jer/menighederne fik invitationen gennem dagspressen.
Vores ide er at hvis det var en succes skal denne nytårskur gå på skift mellem alle vores kirker i hele provstiet og det bliver de forskellige menighedsråd, der kommer til at stå for det med tiden, på samme måde som projekt fyld kirkerne, der startede på samme måde.

5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende budget v/ kassere Annita:
Sund økonomi ved de4kirker. (Bilag: Årsbudget 2021 og kvartalsrapport)

4. Visioner, ønsker og idéer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
Målsætninger for budget 2021. (Bilag: Målsætninger)
Kirkegårds-udviklingsplaner.
Renovering af Stenum Kirke.
Motivationen er vigtig i menighedsrådsudvalget.
De forskellige udvalg nævnes.
Spørgsmål til debat: ”Hvilken rolle skal kirken ha' i lokalsamfundet i fremtiden”..
KAFFE.
Debat/input fra salen:
Koble sig på større arrangementer for børn/unge andre steder og få en super go' oplevelse ud af det.
Facebook er en rigtig god måde at annoncere på – rigtig mange ser ”budskabet”.
Mulighed for at deltage i sorggrupper i de lidt større byer.
KUL (kirkelig ungdomslederuddannelse) En rigtig god mulighed for konfirmanderne efter konfirmationen. Der ligger foldere i Kirkeladen :-)
Liturgien er vigtig – opbyggelse af gudstjeneste, skal noget laves om eller gøres anderledes.

6. Orientering om datoer og regler for opstilling, valgforsamling og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

1. januar 2020 trådte en ny lov om valg til menighedsråd i kraft. Lovændringen indebærer, at medlemmer af menighedsråd ved menighedsrådsvalget i 2020 vælges på en valgforsamling.

Overordnet kan den nye valgform inddeles på følgende måde:

1. Et offentligt orienteringsmøde om valg i de enkelte sogne. Orienteringsmødet skal afholdes senest den 21. august 2020 (ændret den 12. maj på grund af COVID-19). Det er ikke en forudsætning, at orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde. På orienteringsmødet skal menighedsrådene blandt andet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

2. Valgforsamling i de enkelte sogne tirsdag den 15. september 2020, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

3. Loven gør det muligt, at der efterfølgende kan udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere.

Den 15. sep. 2020 afholder vi her i de 4 kirker i Vendsyssel valg. Vi har valgt at der afholdes valg i alle 4 sogne samme aften og at det er i Kirkeladen, tidspunktet vil blive oplyst senere, da Corona-situationen i Danmark pt. gør, at vi ikke har haft mulighed for at fastsætte det endnu.

Opstilling af kandidater foregår på selve valgforsamlingen ved personligt fremmøde og ved at udfylde en samtykkeerklæring.

Der bliver mulighed for præsentation og debat. Forbered derfor både nye og erfarne kandidaterne på, at de får mulighed for at præsentere sig selv og deres holdninger på valgforsamlingen.

Kandidaterne vælges ved en skriftlig, hemmelig afstemning.

Det nye menighedsråd offentliggøres efter valgforsamlingen, og der kan udløses afstemningsvalg, hvis der indleveres kandidatliste tidligst dagen efter valgforsamlingen og senest 4 uger efter.
Det er muligt at stille op ved fuldmagt. I det tilfælde skal fuldmagten afleveres til valgbestyrelsen på valgforsamlingen. Fuldmagten skal udfyldes på en blanket godkendt af Kirkeministeriet. Find den i valgvejledningen.

Afstemningsvalg: Før menighedsrådsvalget 2020 var afstemningsvalg hovedreglen for valg af menighedsråd. Fra og med menighedsrådsvalget i 2020 er hovedreglen nu, at menighedsrådene vælges på en valgforsamling.

Der er dog mulighed for at udløse et afstemningsvalg i en periode på 4 uger efter valgforsamlingen.

Afstemningsvalget foregår som et valg mellem to eller flere kandidatlister. En indleveret kandidatliste skal være underskrevet af et antal stillere.

En stiller er et medlem af folkekirken med valgret i det pågældende sogn, der støtter op om kandidatlisten og de kandidater, der er opstillet på listen.

Antallet af stillere til kandidatlisten skal være det samme som det antal medlemmer, der skal vælges i sognet.

Eksempel: Hvis der skal vælges fem menighedsrådsmedlemmer i sognet, skal en kandidatliste, der indleveres, være underskrevet af fem stillere. Valgbestyrelsen skal udpege to personer, der kan modtage kandidatlister. Den ene af de to skal have bopæl i menighedsrådskredsen.

Kandidatlisten kan tidligst indleveres dagen efter valgforsamlingen, og skal være indleveret senest tirsdag den 13. oktober 2020.

7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Hver stemmeberettiget kan stemme på op til det antal kandidater, der svarer til halvdelen af sognets pladser i menighedsrådet.

I de4kirker vil det sige, at man kan stemme på op til 2 kandidater i hvert sogn.

Ved Thise sogn skal der vælges 4 kandidater – man kan stemme på 2.
Ved Tolstrup sogn skal der vælges 3 kandidater – man kan stemme på 2 (da 1½ ikke er muligt)
Ved Stenum sogn skal der vælges 3 kandidater – man kan stemme på 2 (da 1½ ikke er muligt)
Ved Øster Hjermitslev sogn skal der vælges 3 kandidater – man kan stemme på 2 (da 1½ ikke er muligt)

Opsummering af pkt.6.

8. Mulighed for at give tilsagn om opstilling til menighedsrådet....

Tak for i aften :-)

 

 

TILBAGE

Info-tjenesten

 

Her kan du tilmelde dig Email-info om gudstjenester og arrangementer.  

Subscribe

* påkrævet
Nyhedsmail

Vælg, hvordan du vil modtage information fra de4kirker.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet via linket nederst i mailen.

Del dette:

PRIVATLIVSPOLITIK

Gudstjenester

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Thise kirke

1. søndag i advent

29. nov 10:30
11:30
29. nov 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Ø. Hjermitslev kirke

2. søndag i advent

6. dec 10:30
11:30
6. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Thise kirke - Lucia

3. søndag i advent

13. dec 10:30
11:30
13. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Stenum kirke

4. søndag i advent

20. dec 11:00
12:00
20. dec 11:00 -
12:00

Julegudstjeneste i Multihallen i Thise

Juleaften

24. dec 14:00
15:00
24. dec 14:00 -
15:00

Andre arrangementer

BegivenhedDato

Babysalmesang i Thise kirke - AFLYST

Babysalmesang er for mor/far og baby (0-1 år). Tilmelding og nærmere information: …

30. nov 10:00
11:30
30. nov 10:00 -
11:30

Kvindecafé i Kirkeladen - AFLYST

30. nov 14:30
16:30
30. nov 14:30 -
16:30

Adventsmøde i Thise Forsamlingshus - AFLYST

Tidligere provst Jens-Anders Djernes, Løkken, vil under overskriften “Holst og …

2. dec 19:00
21:00
2. dec 19:00 -
21:00

KIRKEKALENDEREN APP

Få gudstjenester, møder og sogneoplysninger direkte på din smartphone.

Android
Iphone

 

Læs mere her

KIRKESIDEN

Hele planen er med forbehold.

Nye vejledninger for genåbning af Folkekirken er på vej, og dem følger vi naturligvis.  

KIRKEBILEN

Lyngøs Biler har valgt at stoppe forretningen, og vi vil gerne sige tak for mange års godt samarbejde.
Vi arbejder på en anden løsning på kirkekørsel.


– Kontakt kirkegårdskontoret - Kirkeladen tlf.nr.: 98 83 80 49

 

 

 

 

BRØNDERSLEV PROVSTI