Har du glemt dit kodeord?

Indtast venligst dit brugernavn eller emailadresse. Instruktioner i nulstilling af kodeord vil blive emailet til dig med det samme.
Nulstil kodeord

Tilbage til loginformular 

NY PRÆSTETAVLE I TOLSTRUP KIRKE 27.5.2018

PRÆSTER TOLSTRUP - STENUM PASTORAT


1519 Oluf Olufsøn var formodentlig munk i Børglum kloster, og havde 1519 en strid med Provsten i Børglum om Tienden af landsbyerne Stenbjerg og Filholm  *1
Nogle mener at munkene boede på klostret (Børglum) og tog ud til kirkerne og holdt messe. Ved de kirker der lå længere væk fra klostret, som Tolstrup var der en gård hvor de boede.

1541 Morten Ibsøn, var 1541 på samfrændeskifte efter Lars Mørk i Saltumgaard. *2) Mørk familien var på den tid halvadelig, men ville blande sig for meget i kongens regering, hvorefter han fratog dem titlerne.  De første præster efter 1536 var munke fra Børglum kloster, og boede i  præstegården og blev ret snart gift.

1553 Anders Hemmingsøn, indberettede vist 1553 om kaldet og havde ifølge biskop Oluf Chrysostomus et bibliotek på 12 bøger.

1565 Niels Sørensøn født 15??  Død 1580 *3
Søn af Søren Svendsøn Kapelan i Vrå og Johanne Jensdatter. Indberettede 1571 om kaldet.
Var gift med Maren Nielsdatter død 1604 *4


1581 – 1631 Claus Clausen Holm (provst) død juni 1631. Skifte 17. juni 1631 *3) Moder Johanne Jensdatter i Vraa præstegaard. Han synes at have været her eller et andet sted som kapelan. Fik 1585 i Vrå præstegård overleveret Hr Niels Sørensens børns arv efter deres farmoder. Der var formodentlig ikke nogen af dem der var myndige og har været formynder og værge for sin kones børn af første ægteskab.  Det gik også meget godt. En af drengene blev præst og fire piger blev gift med præster rundt om i Vendsyssel. Var delegeret ved pris Kristians hyldning i Viborg 1610, provst, indberettede 1625 om kaldet,
Gift første gang 1581 med formandens enke Maren Nielsdatter . der dø 1604, der et barn i ægteskabet.
Blev Jubellærer d v s var præst i over 50 år i. I alt 50 år som præst. Må have været en velstående mand, der drev handel bla. med en buntmager fra Ålborg, ved boskiftet 1631 viste det beholdning af korn, forskellige guld og sølv genstande, klæder og møbler. Skifteretten i Jerslev Herred 30/6 1631 lover Jens Olufsen (efterfølgeren) at gifte sig med den ældste datter og beholde den anden og 3 sønner hos sig i Tolstrup præstegård. Beate Clausdatter kunne ikke være ret gammel da hun blev gift med Jens Olufsen 1631, hun var nr. 9 af en børneflok, der var født efter giftermål 1605. en broder der efter C. Klitgaard skulle være nr. 8 og dermed ældre er født 1618.
Der er skifte efter Hr Claus Clausen Holm  i Jerslev herrred 30/6 1631 nr. 164. Der står følgende:
Laurs Skøt i Aagaard paa Hr. Jens Olufsen ( Bruun, efterfølger i embedet ) i Tolstrup præstegaard og Sl Hr Klaus Klausens  (Holm afskift er med K andre steder er det stavet med C ) efterlevende børns vegne. Registrering og skifte efter Sl Hr Klaus Klausen og hans hustru Sl Berete Jensdatter  (et sted stavet som Birgitte ) forhen Tolstrup præstegaard. Børnene er: Jens, Thøger, Klaus, Morten, Enevold, Hans og Otto Klausen og Beate og Maren Klausdatter, samt arv efter deres oldemor Sl Maren Povlsdatter?, som boede i Lundager, Diverse kviteringer og gældsbreve registreres, opregn. Hr Jacob Andersen i Aarup paa hans hustru Anne Nielsdatters vegne afkald for hendes fædrene og mødrene arv samt arv dateret 1604. Thomas Nielsen i Tolstrup hans afkald for fædrene og mødrene arv samt arv efter farmoder Johanne Jensdatter dateret 1604. Hr Hans i Saltum Hr Jens Jørgensen i Ingstrup og Sofie Nielsdatter, Hr Jens Mørks efterleverske, deres afkald for arv efter Hr Niels Sørensen og Maren Nielsdatter i Tolstrup, samt efter deres farmor Johanne Jensdatter i Vraa præstegaard dateret 1604. Niels Klausen i Tolstrup hans afkald for mødrene arv samt arv efter farmor?  dateret 1614.  forlig i Brønderslev kirke om arv, som Søren Nielsen ville fordre hos Hr Klaus dateret 1597. En tingsdom for hvad Hr Klaus fordrede efter Johanne Jensdattder, Sl Hr Andersens afterlevelske dateret 1603. Et brev om det, som Hr Klaus havde udlagt til Søren Nielsen dateret 1597. Et tingsvidne paa hvad Hr Klaus havde annamet i Vraa præstegaard paa Sl Hr Niels Sørensens børns vegne dateret 1585. En Herrredstingsdom, hvor Hr Jens Jørgensen er tildømt den arv, som er tilfaldet Laurs Nielsen efter hans forældre dateret 1622. Et forlig mellem Søren Nielsen
og Hr Klaus om fædrene arv dateret 1597. En fortegnelse over hvad Hr Klaus har bekostet paa Thomas Nielsens skolegang. Diverse gældsbreve fra Niels Klausen dateret 1622. Niels Klausen har givet afkald for mødrene og fædrene arv. Hr Jens Olufsen i Tolstrup præstegaard agter at ægte den Sl mands ældste datter. De beholder den anden datter og de 3 yngste sønner hos sig i Tolstrup præstegaard.
Det må siges at være en stor omgang, men det var jo en ret velhavende mand og der var mange arvinger og han havde til dels bekostet sin forgængers børns uddannelse. Der meget svært at holde de forskellige familiemedlemmer ud fra hinanden og vanskeligt at se hvordan de er i familie med hinanden. (derom senere)  

1654 – 1671
Rasmus Rasmussen Juel født 1620 i Aarhus fader Rasmus Rasmussen Juel, begravet i Tolstrup 16. oktober 1671. Student Aarhus 1645 Gift o 1657 med formandens datter Ida Jensdatter Brun født 1639, hun bliver senere, som enke i 1672 gift med eftermanden Jens Pedersen Husbond. Det må siges at være en hård tid for den unge Ida Jensdatter Brun. Hun mister 4 af de 10 første børn, hun får med Rasmus, som spæde eller kun nogle få måneder gamle, bliver enke som 34 årrig og bliver gift igen året efter med den næste præst i embedet, og føder tvillinger 9 måneder efter giftermålet, som dør 3 timer gamle, og hun dør selv 8 dage senere d. 7. aug. 1673.
 På et af de første blade i Tolstrup kirkebog, der starter 1654 står ” Salig Hr Rasmus Rasmussøn var Præst her i 17 aar død 1671. ”
Der er lidt tvivl om alderen i kilderne, det kommer sikkert af at hans fader Rasmus Rasmussøn dør 3 måneder før sønnen og de har samme navn Rasmus Rasmussøn Juul, men faderen er altså 91 år gammel da han dør. I Tolstrup kirkebog begravelser 1671 d. 16. okt. er indført: ” S Hr. Rasmus Rasmussøn Juul Fordum Sognepræst her till. Steden.  51 aar ”. Stavemåden på Juul er jo skrevet af efterfølgeren, men jeg mener at det er Juel, da jeg har kunnet finde to steder hvor han selv har skrevet det i forbindelse med børn barnedåb, ved Anne 1662 og ved Jens 1664, de andre steder skriver han kun (som det fremgår under børnenes barnedåb, se nedenfor) Min Søn eller Min Datter.

Rasmus Rasmussen Juel var den første præst der førte kirkebog, efter en kongelig forordning. Der er enkelte sogne der har kirkebøger der går 10-20 længere tilbage. Den første kirkebog bærer præg af fugt. Der har nok ikke altid været alt for gode opbevaringsforhold i de gamle præstegårde, det var før nogen tænkte på brandsikre bokse og man må tænke på de mange år før de blev afleveret til landsarkivet i Viborg. Vi kan prise os lykkelige for at der ikke har været brand, der er andre sogne hvor kirkebogen er borte af den grund, til det blev bestemt at der i 1814 skulle skrives kontraministeriel kirkebog, som blev ført af degnen ved den pågældende kirke. Der er allerede i den første kirkebog enkelte steder indført provstesyn, kun med dato og underskrift af den stedlige provst.


1671-1680 1. okt. Jens Pedersen Husbond født Nykøbing Mors o 1630 Student fra Aalborg 1648 blev residerende kapellan i Vraa inden embedet i Tolstrup, død 17. april 1680 og begravet 3. maj 1680 på Tolstrup kirkegård. I kirkebog 1680 under begravede står følgende ” 3. maj Begravet den Hæderlige og U - -- -  Mand Hr Jens Pedersen Sognepræst til Disse Menigheder ”. Han har sidst skrevet i kirkebogen d. 3. april og dør d. 17. men det er ikke fundet hvem der var præst indtil Niels Ifversen bliver indsat 20. oktober. Han var antagelig broder til Peder Pedersen Husbond præst i Vrå.  På en af de første sider i Tolstrup kirkebog 1654 til 1686 står at læse ” Salig Hr Jens Pedersøn Husbond var Præst her i 11 aar, død 1680, det er ikke klart, hvor han har været før 1671, da den sidste præst døde, han må have været kapellan her fra ca. juni 1671, da der er en anden håndskrift i den, både under døbte, gifte og begravede, og som tilsyneladende er den samme skrift til 1680 kort tid før han dør. Det er jo heller ikke mere end 9 år, med lidt god vilje 10 år måske kapellan et eller andet sted inden han kom hertil fra Vrå.
Gift første gang december 1672 i Tolstrup kirke med formandens enke, Ida Jensdatter Brun, Under gifte Tolstrup kirkebog 1672 ” D. 11 xbris : Jens Pedersøn Husbond ord Ida Jensdatter ” Hun døde i barselsseng og begravet  7. august 1673 .
Hun fik et meget kort ægteskab med Jens Hosbond. Efter at have fået 1o børn med sin første mand, når hun ikke at være gift mere 9 måneder og får da tvillinger med sin anden mand (se nedenfor) og dør 9 dage efter, formodentlig af barselsfeber d. 7. august 1673.


Der er Epitafium i Tolstrup kirke med følgende indskrift:
1680 20. oktober – 1726 Niels Ifversen Christensen *9 født i Slagelse 31. december 1657 (kirkebogen for Slagelse begynder først 1675) I Soranerkartotek er fødsel angivet til 1656 og der er angivet tilnavnet Ærøe, det har Wibergs også, men det er ikke angivet noget andet sted heller ikke på Epitafium i Tolstrup kirke. Men hvis man tager de 68 år og 7 måneder, som er angivet nedenfor kommer man til 1657. Søn af Christen Pedersen (klitgaard skriver Skræddermester) og hustru Birgitte Nielsdatter, han døde 4. august 1726 *10). *13) Fik tilsagn om at blive optaget på Sorø akademi 31/7 1672 optaget samme sted 1673. Student Sorø 1675 og optaget på universitetet 6/7 1675 Cand Teol. 12/6 1677. I Tolstrup kirke findes Epitafium med latins påskrift, der oversat til dansk lyder således: Sin indtræden i dette taarefulde liv skylder Niels C. Iversøn Slagelse paa Sjælland, hvor han fødtes 31. december 1657. Han beklædte Embedet ved denne kirke i 46 aar, var Fader til 15 børn og døde 1726 højst ulykkelig over den bedrøvelige Udgang af sit tredie nye Ægteskab, som ellers var saare kærligt, idet han glad gik bort til sine kæres Flok. --- Farvel, du urene Verden, som har hjemsøgt mig med … Had. Der er lidt tvivl om hvornår han er indsat, S. V. Wibergs præstehistorie er skrevet dato 20. oktober 1680. I kirkebogen er det tydeligt, at der har været en anden præst til at indskrive fra april og til december, hvorfra Niels Iversen Christensen har ført bogen. Ved dødsfald 4. august 1726 står: ” Den Guds mand Hr. Niels Iversen i Hans alders Ann. 68, 7 md.,”   som var præst for 45 år og 7 md”, og det bliver omkring nytår 1680/81.
Gift første gang 1681 med formandens enke Anne Pedersdatter Brøndlund født 1654, død barselsseng 8. juni 1696. Tolstrup kirkebog 1696 under begravede: ” 17. juni Min Kæerlidste Hustrue Anne Pedersdatt. Og Samles med Guds frelse i Himmerig 43 aar ”
Gift anden gang (Klitgaard) 29. juni 1697 med Anne Frandsdatter Hjort født 12. december 1681 datter af Frands Lauridsen Hjort og Volborg Pedersdatter præstepar i Vrensted. Begravet 17. december 1709, Tolstrup kirkebog ” Min Allerkiæreste Salige Hustru Anne Frandsdatter 28 aar 5 uger ”.
 Efter det må hun være født i november og ikke december
Gift anden gang 29. juni 1697 med Anne Frandsdatter Hjort, født 12. december 1681 som datter af præsten i Vrensted-Thise. Død 7 dec 1709 Tolstrup kirkebog under døde side 55 : 17. december 1709 ” Min Allerkiæreste Salige Hustru Anne Frandsdtt 28 aar og 5 maa. ”
Gift tredje gang 1. maj 1712 i Aalborg Budolfi med Karen Katrine Jensdatter født 1678, begravet i Aalborg 5. januar 1758. Børnene antog slægtsnavnet Ifversen, som slægten bærer endnu.
    
1725 -  1733 8. august indsat Thomas Jensen Schyth født Aasen i Sindal sogn 1696, død 30/1 1733. I Wibergs alm. Danske præstehistorie er faderen angivet som J. Nielsen S., det må vel betyde at fornavnet er Jens og efternavn Schyth.  Moderens navn Mette Kjerrulf. Student i 1712 (meget ung) kandidat 17/6 1715. Der er 2 stjerner i Wibergs præstehistorie, der betyder at han er kaldet til adjunctus (medhjælper) et Successor eller cum spe Succssionis (med håbet om at blive efterfølger, bruges om yngre embedsmænd der udnævnes hos ældre), og så er det vel ikke mærkeligt at han bliver Gift 12/2 1727 (Wibergs præstehistorie). Ved eftersyn i Tolstrup kirkebog 1727 er datoen angivet at være 13. martj, så Wiberg er fejl på den. Tolstrup Kirkebog 1727 ” D 13. Marti : Thomas Jenssøn Schyth og Anne Nielsdatter, Frandzdatter . ” Ærøe (formandens datter), Hvorfor Wiberg skriver Anne Nielsdatter Ærøe står indtil videre hen i det uvisse. Det er tydeligt at den unge kapalan Schythe ikke har fået lov at skrive i kirkebogen før Niels Iversen var død. Den første indskrivning med Schythe`s skrift er netop Niels Iversen`s begravelse, den 4. august 1726, Niels Iversen har selv indført et bryllup 26. juli 1726. Der er et barn i ægteskabet. Thomas Schythe døde 30/1 1733, kirkebog Tolstrup 1733 ” d. 30. Janu. Død den Guds Mand Hr. Thomas Schythe, hans alder An.37  9 m. som var Præst her ”           Enken bliver senere på året 23/10  1733 gift med eftermanden Nicolai Christiansen Botzen.

1726    1733 – 1747
27. februar indsat Nicolai Christiansen Botzen født 27/7 1707 i Frijsenborg som søn af C Andesen Botzen og hustru Edel Villadsdatter af Grundfer- .. Student 1725 Kandidat 28/10 1727.  Gift 23. oktober 1733 med formandens enke Anne Nielsdatter Ærøe I kirkebogen Tolstrup under Copuleret er indført ” Hr Nicolai Christian Botzen og Anne Nielsdatter Præsteenke.”  Man kan godt blive lidt forvirret om navn på Anne Nielsdatter, men hun hedder både Nielsdatter og Frandsdatter, ved giftermål Botzen er brugt Nielsdatter, men ved børnenes fødsel er brugt Frandsdatter. Der er 1 søn og 2 døtre i ægteskabet.
1727    Han døde 1747. I kirkebogen er kun indskrevet ” 27. August Salig Hr. Nicolai Botzen 40 aar ”
1728
  
1747 – 1771
Jens Lassen Jessen Epitafium over Jens Larsen Jessen på sydsiden i skib Tolstrup kirke:  DETTE THUKOMMELSES TEGN TILHØRER DEN SALIGE GUDS MAND, VELÆRVÆRDIGE OG HØJLÆRDE. HR. JENS LARSEN JESSEN. Hvis livs Lys antændt i Vadum Præstegaard d. 18. Maj 1717. Skinnede siden i Sevnet og Lærdom baade som en oprigtig Ægtemand med sin Kiære Hustrue MAD. MAREN BDUDS BERGH, som han kom i Æhteskab med d. 3. ocktb. 1749, og som en retskaffen Præstemand for Tolstrup og Stenum Menigheder. Hvortil han blev Sognepræst d. 20. Nov.A* 1747.  Samme Menigheders fattige og Stenum Sogns Skolehold. Han skiænkede efter Fundatz af 25. August A’ 1769 den Capital 400 Rigsdaler. Hvilken gave efter Fundatz af samme aar. Han forøgede med 100 Rigsdaler til Gudelige Bøgers indkiøb. Sine Tvende Menigheder til Gudelig brug og Christelig opbyggelse i ovennævnte Sogn og derpaa Døde d. 15. octobes 1771.

Den stund Du haver Tid,
giør godt om du det kand,
Pas paa Dit Kald med flid,
som denne Præstemand,
Han var sin Menighed,
en trofast Siælehyrde,
Han bær medlidenhed
med armes tunge byrde
Hans Ære minde bør,
Derfor her tegnet Staa,
Gak læsere og Giør,
som Han Du ligesaa.

Epitafiet er sidst restaureret i 2002 i forbindelse med nyt varmeanlæg, da det gamle havde givet visse skader på guldtryk, i forbindelse med for store svingninger i fugtighed og varme.

1771 – 1789
Oluf Hansen Ravn født 23. december 1728.
Den tredje af kirkebøgerne i Tolstrup Stenum som begynder 1754 er medtaget af fugt på de aller første sider, men der kan læses følgende på side 2  ” forhen Kapellan for  -  - -  -    kaldet til at være Sognepræst  -  -Stenum Menigheder, og ankom her  -  - -- -d. 20. August samme aar. Gud give mig  - - - at føre mit Embede saaledes som jeg bør. Oluf - - --   ”   Det må være Jens Lassen Jessen der begyndte på kirkebogen og Oluf Ravn som dør kort inden Ole Frederik Obel i 1789 bliver præst.
Den sidste indførelse af Jens Lassen Jessen er under døbte d. 8. sep. 1771, derefter er der en vikar som har ført kirkebogen indtil 1. jan 1772, hvor Oluf Ravn overtager kirkebogsføringen. På side 3 er indført meget ulæseligt ANNO 1771 d. 23 December -  - --  som uværdig  - -det Sognepræst ved Tolstrup og Stenum Menigheder her  - - - - - føre Ministerialbog - --
                          Mons  M - - -  Devis f  - -  Oluf  (Ravn).
Fjerde side er der visitats:  kun underskrift G. B. Studsgaard.


1789 – 1826 Ole Frederik Obel Gift med Cristence Thura
Bag i kirkebog er der indskrevet om Visitats fra biskop:  senere
På side 3 i kirkebog Tolstrup er indført følgende:
Ved bispevisitats i Tolstrup: Med megen tilfredshed anhørte jeg paa Visitatsen d. 25. nov. 1801 i Tolstrup Kirke begge Menigheder Ungdommens Indsigt i den Christelige Religions Sandheder underskrevet Jacob Holm   
Der i 1808 indført sidste side i kirkebogen følgende: Ved Visitatsen for Tolstrup og Stenum Menigheder d. 30. Nov. 1808 Prædikede Hr. Provst Obel over Job. 13,34 med udmærket og grundighed. Menighederne vare talrigt forsamlede. Den Voxne og Konfirmerede var ret vel oplyst.      formedelst de g                 Embeds Bøgerne befindes i bedste Orden. underskrevet  
De første der indskrevet under vaccinerede i 1811 er Ole Obels 5 børn og et barn Jacobine Kumme boende i præstegården. Der var kommet en ny lov om at det var nødvendigt at være vaccineret mod kopper eller have bevis for at man havde haft naturlige kopper for at blive gift. Kopper var en meget alvorlig sygdom og mange døde en pinefuld død. Ved en epidemi i København 1769 døde over 1200 voksne og børn. Man havde udviklet koppevacinen, som en af de første vacciner. Ved en epidemi i Konstantinopel 1713 havde man indkaldt nogle kloge koner fra Grækenland, som indpodede materie fra sår af syge, det viste sig at have meget stor effekt, og var den egentlige begyndelse til at læger i mange lande hen over århundredet opfandt en egentlig vaccine. En af de første i Danmark der blev vaccineret 1760 var den lille 12 årige kronprins Christian (senere Christian V11 ) og derefter andre adelige. Efter 1770 forsøgte man med en frivillig og gratis vaccination af fattige, rige børn skulle betale 1-2 rigsdaler. Der blev oprettet anstalter hvor børnene kunne opholde sig 4-5 uger, mens de var i karantæne efter indpodning, bl a. på gården Solitude, men der var for få der blev vaccineret. Ved en epedimi 1808 var langt færre vaccineret end antaget, det satte skub i flere kommisioner, der resulterede i at kongen 1810 bestemte at alle over 14 år var tvungne til vaccination, og året efter kunne man ikke blive gift uden at vise attest eller have haft naturlige kopper.  Der var en del strid i København om nødvendigheden af en sådan praksis, men vist nok kronprinsen som anbefalede det nye tiltag om folkesundheden. Det var en meget alvorlig sygdom på denne tid.  Det var meningen at forordningen skulle gælde hele landet fra november 1811 for at blive gift og konfirmeret, men der var åbenbart en meget fremsynet præst i Tolstrup, som begyndte allerede i juli 1811. Efter en opremsning af børnenes navne, alder, hvor de er født, hvem faderen er, står følgende i kirkebogen : Disse som overstaaende ere vacinerede af Justitsraad Doctor Christian Sand Koefod i Aalborg, men samt Attest af Districts - - -- Nosted (måske districtslægen.) Navnet er set i mange andre kirkebøger under vacinationer i Børglum og Hvetbo herreder.
Nedenunder står følgende ” Understaaende ere Vacinerede af min Kone Præstinde Obel, men samt Attest af Hr. Districts - - - - Nosted.”  Fra starten var det kun læger, der vaccinerede, men senere kom præster og enkelte embedsmænd og præstekoner med som det ses af ovenstående. Man kan næsten læse ud af kirkebogen at præstefruen har stået og fulgt vaccinationen af hendes egne børn og derefter gået til angreb på næsten alle børn i sognet, som vel har fået besked om at møde i præstegården, der blev vaccineret 36 børn samme dag 8. juli 1811 med en alder mellem 2 og 13 år. Præstens børn var op til 20 år. Senere er der nogle få der vaccineret i september 1811, derefter der først vacinationer i 1813 og derefter regelmæsigt næsten hvert år. Der er i 1813 nogle få fra Emb vaccineret og indført i Tolstrup kirkebog.
Efter 1871 fik man bøde hvis ikke børnene var vaccineret inden 7 år, og i dag er sygdommen stort set udryddet i hele verden.


1826-1830
Johannes Cramer. Født i Mern 11. juli 1795, Student I Aalborg 1814 og Candidat 15. juli 1823. indsat i Tolstrup 10. maj 1826. Gift september 1824 med Georgine Frederikke Rue, Født i Snestrup 6. marts 1799 datter af Jørgen Raur Rue, degn i Rorup, moder Karen Knudsen, hun levede 1868 i (Odense) Der kom 1 søn og 2 døtre i ægteskabet. Johannes Cramer fik en meget trist afslutning på livet. Ifølge Wiberg måtte han formedels Benædder lade det ene ben sætte af. Operationen forgik i Aalborg Bispegaard, men det var så som så med resultatet, for Wiberg slutter: Vel kom han til at fungere igen en kort tid, men usunde Bæster ( heste ) forvoldte hans død, d. 19. november 1830, og begravet d. 30. nov., i kirkebogen er endvidere tilføjet: Sognepræst til Tolstrup og Stenum Menigheder, 3,5 aar.


1831 – 1835 Holger Andrea Bondorff Obel  født 1800 i Tolstrup præstegård

1835 – 1842 Niels Nielsen Født 1808 Udjunet Aalborg 1828 her i sognet fra 14/10 1835.
Fra 20/2 1842. Flytter til Hals kirke (Kær herred) og er i folketælling 1845 her med kone og barn Joseph, men flytter inden 1850 til Glumsø.  Gift med Henriette Jacobine født Møller fra Aalborg, hvis fader var Poul Møller og hustru Jacobine. Kirkebogen Vor Frue sogn Aalborg oplyser under gifte:  Sognepræst til Tolstrup og Stenum Menigheder i Aalborg Stift Niels Nielsen 28 Aar og Jomfru Henriette Jacobine Møller 22 Aar i aalborg d. 3. Decembr. 1836. Vacineret: han 1810 af Kofoed hun 3 die August 1816. Lyst til Ægteskab 1 ste gang 1.3 Novembr. 1836.   

1842-1849 Erik Adolph Wandal født 1807 indsat i embedet 17. august 1842 afgået 30. marts 1849

1849-1887 Ditlev Pentz Schaumburg født 1812 død her i embedet 1887.

1887-1901 Constant Emil Brix født 1852 død ?? her i embedet fra 23. marts 1887 til 24 juli 1901

1901-1917 Anders Hansen Jensen Andersen født 1862 død ?? her i embedet 20. september 1901 til 27. februar 1917.

1917-1922 Jens Fredrik Constantin Schultz født 20. dec. 1876  død ?? her fra 18. juli 1917 til 18. februar 1922.

1922-1931 Anders Pedersen Skovsborg født 1862 død ?? var her fra 9. oktober 1922 til 21. januar 1931.

1931-1950 Svend Kjær   kom til embedet 23. april 1931 og var til 13. oktober 1950

1951-1987 Johannes Graver Født 11. juli 1917 død juli1989. Var her fra 7. marts 1951 til 31. juli 1987. Forhen hjælpepræst i Fjellerup og Glæsborg pastorat Djursland fra december 1943.

1987-1993 Helge Rørtoft Madsen Født 4. juli 1944 kom i embedet 1. september 1987 og ordineret og ansat som hjælpepræst i Jetsmark sogn fra 1. november 1986. Rejste 1. december 1993, og fik nyt embedet i Boholte pastorat Roskilde stift.

1994-2001 Torben Jeppesen Født 10. marts 1964, blev kaldet til embedet 1. marts 1994 og søgte 15. marts 2001 og fik nyt embede ved Grøndals sogn i København

2002-2004 Lisbeth Krogh Isaksen Født 4. juli 1966 i Torsminde Ringkøbing stift. Ansat i embedet 15. januar 2002 til 1. april 2004. Senere sognepræst Salling og Ho Ribe Amt

2004- 2016 Yvonne Nielsen Alstrup Indsat i embedet 1. september 2004
                         Udnævnt til Provst 2010 Fratrådt 1. september 2016ovenstående udarbejdet af tidligere menighedsrådsmedlem Jens Dybro

Info-tjeneste

Her kan du nu tilmelde dig Email-info om gudstjenester og arrangementer.  

* påkrævet

Vælg, hvordan du vil modtage information fra de4kirker.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet via linket nederst i mailen.

Del dette:

PRIVATLIVSPOLITIK

Gudstjenester

BegivenhedDato

Gudstjeneste ved Thise kirke

Vi fejrer sommergudstjeneste i det fri ved Vor Frue KildeKilden ligger vest for …

19. jul 11:00
12:00
19. jul 11:00 -
12:00

Gudstjeneste i Stenum kirke

26. jul 10:30
11:30
26. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Ø. Hjermitslev kirke

2. aug 10:30
11:30
2. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Tolstrup kirke

9. aug 10:30
11:30
9. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Thise kirke

16. aug 10:30
11:30
16. aug 10:30 -
11:30

Andre arrangementer

BegivenhedDato

Menighedsrådsmøde i Kirkeladen

19. aug 19:00
21:00
19. aug 19:00 -
21:00

Menighedsrådsmøde i Kirkeladen

15. sep 19:00
21:00
15. sep 19:00 -
21:00

Menighedsrådsmøde i Kirkeladen

7. okt 19:00
21:00
7. okt 19:00 -
21:00

Menighedsrådsmøde i Kirkeladen

Mødet starter kl. 19.00

18. nov 18:00
21:00
18. nov 18:00 -
21:00

KIRKEKALENDEREN APP

Få gudstjenester, møder og sogneoplysninger direkte på din smartphone.

Android
Iphone

 

Læs mere her

KIRKESIDEN

Hele planen er med forbehold.

Nye vejledninger for genåbning af Folkekirken er på vej, og dem følger vi naturligvis.  

KIRKEBILEN

Lyngøs Biler har valgt at stoppe forretningen, og vi vil gerne sige tak for mange års godt samarbejde.
Vi arbejder på en anden løsning på kirkekørsel.


– Kontakt kirkegårdskontoret - Kirkeladen tlf.nr.: 98 83 80 49

 

 

 

 

BRØNDERSLEV PROVSTI